Reflexións

TERRITORIOS: Galego

Intento manterme no punto que creo axeitado dun suposto “observatorio”, esto supón achegarse, afastarse, moverse á dereita e a esquerda en diagonal, en definitiva, é como rodear a diferentes distancias e con movementos a discreción unha esfera onde se ven cousas ou onde ocorren cousas.
En Territorios (Intermedio) non só me quero referir a unha posible desertización o a un baleiro, si non a que estamos o suficientemente afastados para non apreciar nada, incluso achegándonos non podemos satisfacer o noso desexo de ver o que queremos ver.

UN TEXTO PARA UNHA PAISAXE
 
A idea tradicional de paisaxe, irrompe continuamente na mirada cando a imaxe ten os elementos "tópicos" deste, pero supón unha interrogante difícil de respostar  para o observador cando o representado non ten o habitual, (liña do horizonte, árbores, casas, eta.), e o termo “paisaxe” non aparece no título.
Cando Manet pinta o "Almorzo na Herba” preséntanos unha paisaxe con figuras. Cando Cezanne pinta retratos, faino con pincelada estruturada igual que nas súas paisaxes. Cando De Kooning ou Cy Twombly (Pintores expresionistas americanos), fan abstracción, sexa cal sexa o tema que estean desenvolvendo, o tratamento externo é paisaxístico e a xénese interna da imaxe combinase nunha perfecta química con ese tratamento.
Esta reflexión tenta de darlle ó termo, paisaxe, outra dimensión, xustificada desde o punto de vista da liberdade do artista, muller ou home, que se distancian ou se achegan para conversar con eles mesmos no seu recuncho de traballo, expoñendo ó seu xeito o xa conversado e o xa vivido. Este carácter de experiencia cotián vista desde o futuro, preséntasenos como unha paisaxe lonxana.
Así, nesta ocasión, estas paisaxes “humanas” mostran sensacións, sentimentos, opinións plásticas e outros matices vivenciais con fisionomía de xogo autobiográfico, mitigando a figuración para imprimir unha maior liberdade poética.

 

Manuel Busto

 

Reflexiones

TERRITORIOS: Castellano

Intento mantenerme en el punto que creo acomodado de un supuesto "observatorio", esto supone acercarse, alejarse, moverse a la derecha y a la izquierda en diagonal; en definitiva, es cómo rodear a diferentes distancias y con movimientos a discreción una esfera donde se ven cosas o donde ocurren cosas.
En Territorios, no sólo me quiero referir a una posible desertización o a un vacío, sí no a que estamos lo suficientemente alejados para no apreciar nada, incluso acercándonos no podemos satisfacer nuestro deseo de ver lo que queremos ver.

UN TEXTO PARA UN PAISAJE

La idea tradicional de paisaje, irrumpe continuamente en la mirada cuando la imagen tiene los elementos "tópicos" de este, pero supone una interrogante difícil de responder para el observador cuando lo representado no tiene lo habitual, (línea del horizonte, árboles, casas, eta.), y el término "paisaje" no aparece en el título.
Cuando Manet pinta el "Desayuno en la Hierba" nos presenta un paisaje con figuras. Cuando Cezanne pinta retratos, lo hace con pincelada estructurada igual que en sus paisajes. Cuando De Kooning o Twombly (Pintores expresionistas americanos), hacen abstracción, sea cuál sea el tema que estén desarrollando, el tratamiento externo es paisajístico y la génesis interna de la imagen combinara en una perfecta química con ese tratamiento.
Esta reflexión intenta darle al térrmino, paisaje, otra dimensión, justificada desde el punto de vista de la libertad del artista, mujer u hombre, que se distancian o se acercan para conversar con ellos mismos en su rincón de trabajo, exponiendo, a su manera, lo ya conversado y lo ya vivido. Este carácter de experiencia cotidiana vista desde lo futuro, se nos presenta cómo un paisaje alejado.
Así, en esta ocasión, estos paisajes "humanos" muestran sensaciones, sentimientos, opiniones plásticas y otros matices vivenciales con fisonomía de juego autobiográfico, mitigando la figuración para imprimir una mayor libertad poética.

 

Reflections

TERRITORIES: English

I try to stay in the point I settled for a supposed "observatory", this means zoom, move right and left diagonal, in short, is how to go around the different distances and movements to a sphere of discretion are things or where things happen.
In Territories (Intermediate) I am not only referring to a possible desertification or plastic vacuum, yes we're not far enough away to not see anything even approaching we can not satisfy our desire to see what we see.

 

A TEXT FOR A LANDSCAPE

The traditional idea of landscape, continually breaks in the eye when the image has the elements "topic" of this, but it is a difficult question to answer for when it represented the observer does not have the usual (skyline, trees, houses, eta.), and the term "landscape" does not appear in the title.
When Manet painted the "Breakfast on the Grass" presents a landscape with figures. When Cezanne painted portraits, it is through structured brushwork as in his landscapes. When de Kooning and Cy Twombly (American expressionist painters), make abstraction, whatever the theme being developed, the external treatment is internal landscape and the genesis of the image combine in a perfect chemistry with that treatment.
This discussion attempts to give the térrmino, landscape, another dimension, justified from the standpoint of freedom of the artist, male or female, who distance themselves or come to talk about themselves working in his corner, giving it his way and talked and lived longer. This character of everyday experience view from the future to us as a distant landscape.
So this time, these landscapes "human" are sensations, feelings, opinions and other distractions experiential plastic with autobiographical play features, alleviating the figuration to print more poetic freedom.